K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Tryb udzielania pomocy społecznej

  A. złożenie wniosku o pomoc

  Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta Łomży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych.
  Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

  Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

  • osobiście u pracownika socjalnego dyżurującego
  • telefonicznie ( wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia Formularz telefonicznego zgłoszenia wniosku o pomoc ) - tel.86 2164260
  • drogą elektroniczną na adres: poczta@mopslomza.pl
  • za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w MOPS, na adres: 

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul Dworna 23B
  18-400 Łomża

  B. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie planu pomocy osobie/ rodzinie

  Podstawą udzielenia pomocy jest  środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku,  a w sprawach szczególnie pilnych w terminie 2 dni.
  Ważne ! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej ( odrębnie mieszającego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy.

  Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty  i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową, zawodową.

  Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Plan pomocy powinien być ustalany w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym.

  Kontrakt socjalny 

  W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony  w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom  i możliwościom pomocy społecznej.

  C. wymagane dokumenty

  Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się określonych zgodnie z ustawą dokumetów od klienta.

  D. zakończenie postępowania w sprawie i wydanie decyzji

  Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej.
  Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

  ODWOŁANIE OD DECYZJI
  Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo odwołania się do organu drugiej instancji- Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka.
  Odwołania można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 15.03.2017
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 15.03.2017
  Dokument oglądany razy: 3375
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży